The Best Rated

MISSIE

Naar onze stellige overtuiging raakt het tijdperk van de creatie van aandeelhouders-waarde als primaire focus langzaam aan ten einde, daar er nieuwe maatschappelijke tendensen ontstaan die een compleet andere aanpak vergen. Een van deze tendensen is duurzaam ondernemen, waarbij langere termijn belangen voorop komen te staan.


VERANTWOORD ONDERNEMEN

De basisgedachte die hieraan ten grondslag ligt is een uitgebalanceerde vorm van verantwoord ondernemen, waarbij de belangen van aandeelhouders, management en medewerkers – maar ook van allerhande omgevingsfactoren – evenwichtiger ten opzichte van elkaar worden afgewogen en vertegenwoordigd. Feitelijk koestert de onderneming hiermee het gedachtegoed van de langere termijn belangen; belangen die derhalve onze eigen kinderen en kleinkinderen aangaan.
Dit is het moment dat onze expertise van belang gaat worden. Immers, Top Life richt zich op het welbevinden van management en personeel. En wel op een zodanige wijze dat iedereen onder prettige omstandigheden, in goede harmonie met zichzelf en elkaar, langdurig kan blijven functioneren.

De simpele doch erg effectieve redeneringen die hier achter zitten zijn de volgende:

  • Iemand die lekker in zijn vel zit en beter met allerlei omgevingsfactoren (prestatiedruk, onderlinge verhoudingen, competitie, thuissituatie etc.) om kan gaan, kent een lager ziekteverzuim (kostenbesparing), werkt doelmatiger (extra baten) en is vooral ook creatiever (noodzakelijk voor innovaties).
  • Indien er optimale afstemming is tussen management en medewerkers zal de onderlinge verbondenheid, samenwerking en het wederzijds begrip sterk verbeteren. Management dat eenzijdig beslissingen (reorganisaties, kostenbesparingen, bedrijfsprocessen) doordrukt, kan intern op veel weerstand rekenen. Weerstand betekent altijd tegenwerking en vertraging. Samenwerking betekent het creëren van draagvlak, waardoor medewerking en meedenken ontstaat. In wezen functioneert de manager het beste als hij zich als een echte coach opstelt.
  • Managers die afstand leren nemen van hun werk en op een andere manier naar hun werkzaamheden leren kijken, blijken langer en beter in staat om deze veeleisende functie vol te houden. Bovendien stelt dit hen in staat om een grotere mate van creativiteit te ontwikkelen en om meer plezier in hun bezigheden te ontwikkelen.
  • Medewerkers die op de juiste stoel zitten met de nodige individuele verantwoordelijkheden en voldoende medezeggenschap blijken zich aanmerkelijk beter thuis te voelen en zich meer in te zetten voor de onderneming dan mensen die deze band niet voelen. Onderzoek wijst uit dat de mate van beloning in zo’n geval van minder prominent belang is.

 

WAT BEREIK JE OP WELKE WIJZE?
De optelsom van deze afzonderlijke redeneringen staat borg voor een beter persoonlijk welbevinden van leidinggevenden en medewerkers. Dit welbevinden is noodzakelijk om iemand langdurig, optimaal en effectief in het arbeidsproces te houden. De resultante daarvan uit zich in een hoger rendement per medewerker en komt derhalve de winstgroei en continuïteit van het bedrijf op de lange termijn ten goede. Via een andere insteek dien je hier tevens het belang van de aandeelhouders. Het bedrijf is gezonder, heeft een prettige aantrekkingskracht naar het (nieuwe) personeel en kan de competitie met de concurrentie gemakkelijker aan.

In onze trainingen en begeleidingen maakt Top Life niet alleen gebruik van een enorm breed scala aan Westerse- en Oosterse inzichten en technieken. Ook heeft onze jarenlange praktische ervaring ertoe geleid dat een aantal zelfontwikkelde methodieken tot volledige wasdom zijn gekomen.

Steeds staat bij onze trainingen hoog in het vaandel dat het werken aan jezelf op een luchtige en plezierige wijze kan gebeuren.

Ons internetadres:

Website: www.toplife.nu
Email: info@toplife.nu

Ons bezoekadres:

Futuredome
Kloosterlaan 172-174
4811 EE Breda

Ons postadres:

Top Life
Dravietdijk 22
4706 LD Roosendaal
Top Life locatie